Logo
Materiały i urządzenia spawalnicze
45-231 Opole, ul. Oleska 121
tel.: +48 77 458 12 72, +48 77 458 14 84
 

Wentylacja hal KEMPER


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Warto wiedzieć
Niezależ nie od tego, o jakim modelu mówimy, system  ltrowentylacji hal spawalniczych jest czymś  wię cej niż  tylko uzupełnieniem punktowego odcią gu pyłó w. Zapewnia ró wnież  bezpieczeń stwo na są siednich stanowiskach pracy.

Efektywna  fitrowentylacja stosowana jest w bezpoś rednim odsysaniu dymu spawalniczego lub jako uzupełnienie punktowego odcią gania pyłó w. Gwarantuje przy tym ró wnież  ochronę  osób postronnych znajdują cych się  w otoczeniu urzą dzeń  spawalniczych. Co prawda spawaczy, którzy pracują w pobliżu miejsca powstawania dymu spawalniczego często chronią  specjalne przyłbice spawalnicze z nawiewem, jednak dym spawalniczy przedostaje się  bez przeszkó d do ich otoczenia.

Pracownicy bez ochrony dró g oddechowych i  ltrowentylacji hal byliby pozbawieni jakiejkolwiek ochrony przed działaniem szkodliwych czą stek pyłu. Dzię ki stałej cyrkulacji powietrza wentylacja hal poprawia również  klimat panują cy w pomieszczeniach i pozwala zaoszczę dzić  do 70 procent kosztó w ogrzewania

Wentylacja mieszana czy wyporowa?

Firmy mają do wyboru dwa rodzaje wentylacji, wentylację mieszaną i wentylację wyporową, zwaną również wentylacją warstwową. W przypadku obu metod powietrze jest zasysane na wysokości od czterech do sześciu metrów. Przy wentylacji mieszanej oczyszczone powietrze jest wydmuchiwane od góry przez dysze lub kratki wentylacyjne. W ten sposób mieszane jest całe powietrze.

Wentylacja wyporowa wspomaga termikę dymu spawalniczego poprzez doprowadzanie powietrza od dołu. Między innymi dlatego system ten poleca stowarzyszenie branżowe. W obrębie stanowisk spawalniczych czyste powietrze jest doprowadzane do hali zakładowej równomiernie przez wyloty znajdujące się w niewielkiej odległości od podłogi. Wznoszące się powietrze wzmaga naturalny proces wypierania dymu spawalniczego ku górze. W ten sposób poprawia jakość powietrza w okolicy wylotów powietrza, a tym samym w stre e oddychania pracowników.


Załączniki: